Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Przetarg na Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego

Orchowo: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Numer ogłoszenia: 439706 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orchowo , ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, woj. wielkopolskie, tel. 63 2684090, faks 63 2684090.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i artykułów piśmienniczych do prowadzenia zajęć z j. angielskiego, wyposażenia sal dydaktycznych, sprzętu elektronicznego do prowadzenia zajęć i obsługi projektu oraz wyposażenia meblowego biura na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp do wysokości 20 % szacunkowej wartości zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8, 37.52.42.00-9, 37.52.46.00-3, 37.52.40.00-7, 37.52.49.00-6, 37.52.00.00-9, 37.00.00.00-8, 37.50.00.00-3, 30.19.21.70-3, 34.92.84.80-6, 44.61.81.00-6, 44.61.34.00-4, 39.10.00.00-3, 39.16.10.00-8, 39.12.11.00-7, 39.13.00.00-2, 39.13.10.00-9, 39.11.00.00-6, 48.52.00.00-9, 30.00.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowanie przy realizacji pomocami dydaktycznymi, meblami i sprzętem, które spełniają wymogi danej części zamówienia określone w SIWZ. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty potwierdzające wymogi danej części zamówienia określone w SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy w zakresie: - zmiany terminu świadczenia usług w przypadkach wprowadzenia zmian wytycznych Jednostki Wdrażającej niezawinionych przez zamawiającego - zmiany harmonogramu realizacji zadania - zamawiający dopuszcza w przypadku zdarzeń losowych niezawinionych przez wykonawcę np: choroba, pobyt w szpitalu, niespodziewany a konieczny wyjazd -zmianę osoby która będzie świadczyła usługi objęte danym zadaniem ale tylko na osobę o wykształceniu i kwalifikacjach nie gorszych niż osoba wykazana w ofercie wykonawcy.Warunkiem dokonania zmiany jest zawiadomienie o zaistnieniu w/w okoliczności w formie pisemnej. Zgodę na dokonanie zmian musi wyrazić każda ze stron

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wyposażenia sal do punktów przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 30.19.21.70-3, 34.92.84.80-6, 44.61.81.00-6, 44.61.34.00-4, 37.52.00.00-9, 39.10.00.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych i artykułów piśmienniczych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w punktach przedszkolnych w Bielsku, Różannie. Słowikowie i Szydłówcu.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i artykułów piśmienniczych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.00.00.00-8, 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8, 37.52.42.00-9, 37.52.46.00-3, 37.52.40.00-7, 37.52.49.00-6, 30.19.76.30-1, 30.19.76.44-2, 37.50.00.00-3.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa sprzętu elektronicznego do prowadzenia zajęć w punktach przedszkolnych i obsługi projektu.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.00.00.00-9, 30.20.00.00-1, 30.21.00.00-4, 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-6, 30.23.72.70-2, 30.23.74.10-6, 30.23.72.20-7, 30.23.72.30-0, 30.23.21.10-8, 30.12.11.00-4, 30.12.12.00-5, 30.12.13.00-6, 30.12.14.10-0, 30.12.14.20-3, 30.12.51.20-8, 30.12.51.10-5, 48.00.00.00-8, 48.30.00.00-1, 48.76.10.00-0, 48.60.00.00-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa mebli biurowych do wyposażenia biura obsługi projektu.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.13.10.00-9, 39.12.11.00-7, 39.11.00.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Wójt Gminy Orchowo

 

    /-/ Teodor Pryka

Załączniki

Ogłoszenie (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ-przetarg2 (219.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - wyposażenie _zał_1 (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - angielski _zał_2 (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - sprzęt _zał_3 (58.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - meble biurowe _zał_4 (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o spełnieniu warunków _zał_5 (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o braku wykluczenia _zał_6 (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy _zał_7 (67.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz cenowy _zał_8 (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy dostawy _zał_9 (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2012-11-08 13:36:53
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2012-11-08 13:36:57
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2012-11-08 13:56:34
Ostatnia zmiana:2012-11-08 13:56:50
Ilość wyświetleń:806
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij