Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Przetarg na Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektonicznego.

Orchowo: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Numer ogłoszenia: 401574 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orchowo , ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, woj. wielkopolskie, tel. 63 2684090, faks 63 2684090.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia meblowego pomieszczeń dydaktycznych i biura projektu oraz sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, art. piśmienniczych do prowadzenia zajęć przedszkolnych, artykułów plastycznych do prowadzenia zajęć, kącików tematycznych do prowadzenia zajęć, instrumentów do edukacji muzycznej i relaksacji, wyposażenia sal zajęciowych, pomocy i artykułów piśmienniczych do zajęć logopedycznych, pomocy i artykułów piśmienniczych do prowadzenia warsztatów psychologicznych, pomocy i artykułów piśmienniczych do prowadzenia zajęć z j. angielskiego, sprzętu i pomocy do zajęć korekcyjnych na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. do wysokości 20% szacunkowej wartości zamówienia

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8, 39.16.22.00-7, 37.52.42.00-9, 37.52.46.00-3, 37.52.30.00-0, 30.19.00.00-7, 37.52.40.00-7, 37.52.49.00-6, 30.19.70.00-6, 37.00.00.00-8, 37.31.00.00-4, 37.52.00.00-9, 39.29.20.00-5, 30.19.21.70-3, 34.92.84.80-6, 44.61.34.00-4, 39.16.10.00-8, 39.12.11.00-7, 22.11.00.00-4, 38.62.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie przy realizacji pomocami dydaktycznymi, meblami i sprzętem, które spełniają wymogi danej części zamówienia określone w SIWZ. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty potwierdzające wymogi danej części zamówienia określone w SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy w zakresie: - zmiany terminu świadczenia usług w przypadkach wprowadzenia zmian wytycznych Jednostki Wdrażającej niezawinionych przez zamawiającego - zmiany harmonogramu realizacji zadania - zamawiający dopuszcza w przypadku zdarzeń losowych niezawinionych przez wykonawcę np: choroba, pobyt w szpitalu, niespodziewany a konieczny wyjazd -zmianę osoby która będzie świadczyła usługi objęte danym zadaniem ale tylko na osobę o wykształceniu i kwalifikacjach nie gorszych niż osoba wykazana w ofercie wykonawcy.Warunkiem dokonania zmiany jest zawiadomienie o zaistnieniu w/w okoliczności w formie pisemnej. Zgodę na dokonanie zmian musi wyrazić każda ze stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w punktach przedszkolnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zadanie 1 - dostawa pomocy dydaktycznych (załącznik nr 1) do prowadzenia zajęć w punktach przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.00.00.00-8, 37.52.00.00-9, 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8, 37.52.30.00-0, 30.19.00.00-7, 37.52.42.00-9, 37.52.46.00-3, 37.52.49.00-6, 37.52.40.00-7, 37.52.49.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa artykułów piśmienniczych do prowadzenia zajęć w punktach przedszkolnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są artykuły piśmiennicze do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zadanie 2 - dostawa artykułów piśmienniczych (załącznik nr 2) do prowadzenia zajęć w punktach przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.00.00.00-8, 30.19.00.00-7, 30.19.70.00-6, 30.19.10.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa artykułów plastycznych do prowadzenia zajęć w punktach przedszkolnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów plastycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zadanie 3 - dostawa artykułów plastycznych (załącznik nr 3) do prowadzenia zajęć w punktach przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.00.00.00-8, 39.29.20.00-5, 30.19.59.00-1, 30.19.00.00-7, 30.19.59.12-8, 30.19.70.00-6, 30.19.10.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa kącików tematycznych do prowadzenia zajęć w Punktach Przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kącików tematycznych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zadanie 4 - dostawa kącików tematycznych (załącznik nr 4) do prowadzenia zajęć w punktach przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.00.00.00-8, 37.52.00.00-9, 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8, 37.52.42.00-9, 37.52.46.00-3, 37.52.40.00-7, 37.52.49.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa instrumentów do edukacji muzycznej i relaksacji do prowadzenia zajęć w punktach przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów do edukacji muzycznej i relaksacji do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zadanie 5 - dostawa instrumentów muzycznych (załącznik nr 5) do prowadzenia zajęć w punktach przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.30.00.00-1, 37.31.00.00-4, 37.00.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa wyposażenia sal do punktów przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zadanie 6 - dostawa wyposażenia sal (załącznik nr 6) dla punktów przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.16.10.00-8, 30.19.21.70-3, 34.92.84.80-6, 44.61.81.00-6, 44.61.34.00-4, 37.52.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych, oprogramowania i artykułów piśmienniczych do prowadzenia zajęć logopedycznych w punktach przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, oprogramowania i artykułów piśmienniczych do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zadanie 7 - dostawa dydaktycznych, oprogramowania i artykułów piśmienniczych (załącznik nr 7) do prowadzenia zajęć logopedycznych w punktach przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.00.00.00-8, 39.16.21.00-6, 22.11.00.00-4, 37.52.41.00-8, 38.62.20.00-1, 48.19.00.00-6, 39.16.22.00-7, 37.52.42.00-9, 37.52.46.00-3, 37.52.40.00-7, 37.52.49.00-6, 30.19.76.30-1, 30.19.76.44-2, 30.19.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych i artykułów piśmienniczych do prowadzenia warsztatów psychologicznych w punktach przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i artykułów piśmienniczych do prowadzenia warsztatów psychologicznych na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zadanie 8 - dostawa pomocy dydaktycznych i artykułów piśmienniczych (załącznik nr 8) do prowadzenia warsztatów psychologicznych w punktach przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.00.00.00-8, 39.16.21.00-6, 22.11.00.00-4, 39.16.22.00-7, 30.19.70.00-6, 30.19.76.30-1, 30.19.76.44-2, 30.19.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych i artykułów piśmienniczych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w punktach przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i artykułów piśmienniczych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zadanie 9 - dostawa pomocy dydaktycznych i artykułów piśmienniczych (załącznik nr 9) do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w punktach przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.00.00.00-8, 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8, 37.52.42.00-9, 37.52.46.00-3, 37.52.40.00-7, 37.52.49.00-6, 30.19.76.30-1, 30.19.76.44-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Dostawa sprzętu do gimnastyki korekcyjnej prowadzonej w punktach przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do gimnastyki korekcyjnej na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zadanie 10 - dostawa sprzętu do gimnastyki korekcyjnej (załącznik nr 10) prowadzonej w punktach przedszkolnych w Bielsku, Różannie, Słowikowie i Szydłówcu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.00.00.00-8, 39.16.21.00-6, 37.44.17.00-8, 37.42.60.00-0, 37.44.00.00-4, 37.52.41.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Dostawa sprzętu elektronicznego do prowadzenia zajęć w punktach przedszkolnych i obsługi projektu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zadanie 11 - dostawa sprzętu elektronicznego do prowadzenia zajęć w punktach przedszkolnych i obsługi projektu (załącznik nr 11)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.00.00.00-9, 30.20.00.00-1, 30.21.00.00-4, 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-6, 30.23.72.70-2, 30.23.74.10-6, 30.23.72.20-7, 30.23.72.30-0, 30.23.21.10-8, 30.12.11.00-4, 30.12.12.00-5, 30.12.13.00-6, 30.12.14.10-0, 30.12.14.20-3, 30.12.51.20-8, 30.12.51.10-5, 48.00.00.00-8, 48.30.00.00-1, 48.76.10.00-0, 48.60.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Dostawa mebli biurowych do wyposażenia biura obsługi projektu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych na potrzeby realizacji projektu Przedszkole dla nas współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zadanie 12 - dostawa mebli biurowych do wyposażenia biura obsługi projektu (załącznik nr 12)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.13.10.00-9, 39.12.11.00-7, 39.11.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.11.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Wójt Gminy Orchowo

 

    /-/ Teodor Pryka

Załączniki

Ogłoszenie Przedszkole dla nas (80.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ-przetarg (284.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - pomoce dydaktyczne _zał_1 (103.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - artykuły piśmiennicze _zał_2 (67.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - artykuły plastyczne _zał_3 (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - kąciki tematyczne _zał_4 (47kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - muzyka _zał_5 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - wyposażenie _zał_6 (55.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - logopeda _zał_7 (54.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - psycholog _zał_8 (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - angielski _zał_9 (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - gimnastyka _zał_10 (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - sprzęt _zał_11 (58.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opisy do przetargu - meble biurowe _zał_12 (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz ofertowy _zał_13 (67.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o braku wykluczenia _zał_14 (45.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o spełnieniu warunków _zał_15 (44.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz cenowy _zał_16 (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy dostawy _zał_17 (83.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2012-10-16 14:40:45
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2012-10-16 14:41:06
Opublikował:Teodor Pryka
Data publikacji:2012-10-16 15:05:08
Ostatnia zmiana:2012-10-25 10:06:54
Ilość wyświetleń:681
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij