Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Świadczenie usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzętu komputerowego.

Świadczenie usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 371964 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orchowo , ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, woj. wielkopolskie, tel. 63 2684090, faks 63 2684090.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia zajęć pedagogicznych i psychologicznych oraz dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, a także sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.22.00-7, 30.19.00.00-7, 22.11.00.00-4, 30.19.70.00-6, 30.19.10.00-4, 80.41.00.00-1, 85.12.12.70-6, 80.00.00.00-4, 30.23.60.00-2, 48.19.00.00-6, 48.00.00.00-8, 39.16.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Dysponowanie przy realizacji osobami, które posiadają: wykształcenie wyższe, kwalifikacje do przeprowadzenia zajęć wskazanych w danej części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę. Dysponowanie przy realizacji pomocami dydaktycznymi i naukowymi, które spełniają wymogi danej części zamówienia określone w SIWZ o Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia w oparciu o załączone do oferty oświadczenia o dokumenty potwierdzające wymogi danej części zamówienia określone w SIWZ

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Dysponowanie przy realizacji osobami, które posiadają: wykształcenie wyższe, kwalifikacje do przeprowadzenia zajęć wskazanych w danej części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał znajomość specyfiki pracy, potrzeb i problemów środowiska szkolnego, w którym będzie realizował przedmiot umowy. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy w zakresie: - zmiany terminu świadczenia usług w przypadkach wprowadzenia zmian wytycznych Jednostki Wdrażającej niezawinionych przez zamawiającego - zmiany harmonogramu realizacji zadania - zamawiający dopuszcza w przypadku zdarzeń losowych niezawinionych przez wykonawcę np: choroba, pobyt w szpitalu, niespodziewany a konieczny wyjazd -zmianę osoby która będzie świadczyła usługi objęte danym zadaniem ale tylko na osobę o wykształceniu i kwalifikacjach nie gorszych niż osoba wykazana w ofercie wykonawcy. Warunkiem dokonania zmiany jest zawiadomienie o zaistnieniu w/w okoliczności w formie pisemnej. Zgodę na dokonanie zmian musi wyrazić każda ze stron

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkoła Podstawowa w Orchowie - zajęcia wyrównawcze dla dzieci z wadami postawy.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia zajęć w klasach I-III na potrzeby realizacji projektu Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych. Zadanie 1 - prowadzenie w Szkole Podstawowej w Orchowie zajęć wyrównawczych dla dzieci z wadami postawy dla 7 uczniów w wymiarze 30 godz..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Warsztaty psychologiczne.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych na potrzeby realizacji projektu Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie 2 - prowadzenie w Szkole Podstawowej w Orchowie, Bielsku, Słowikowie i Różannie warsztatów psychologicznych dla uczniów i rodziców uczniów.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2013.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 50
  • 2. Doświadczenie - 30
  • 3. Kwalifikacje - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa mebli.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na potrzeby realizacji projektu Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie 3- Dostawa mebli do Szkoły Podstawowej w Bielsku: 1. Zestaw mebli szkolnych: - stolik uczniowski nr 4, jednoosobowy szt. 8 - krzesło szkolne uczniowskie nr 4, szt. 16 - regał wys.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.10.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie 4- Dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Słowikowie: 1. ZESTAW KOMPUTERÓW PC - 7 sztuk: a. Procesor Intel Pentium 4 3,0GHz b. Pamięć RAM 2 GB c. Dysk Twardy 80GB d. Nagrywarka DVD (odtwarza płyty CD i DVD) e. Karta graficzna zintegrowana f. Karta muzyczna zintegrowana g. Karta sieciowa zintegrowana h. Wyjścia/wejścia: - Min 6xUSB 2.0 (dwa z frontu), COM, LPT, Audio (wyjście na słuchawki i mikrofon z przodu obudowy) k. Monitor LCD - 17 cali (rozdzielczość 1280x1024/75 Hz) - 1 sztuka l. Myszka optyczna - 1 sztuka ł. Klawiatura multimedialna - 1 sztuka System operacyjny Windows 7, oprogramowanie antywirusowe (licencja 1 rok) Pakiet MS Office 2003 Basic (opcjonalnie) Gwarancja 12 miesięcy Dopuszcza się dostawę sprzętu po-leasingowego.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.10.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie 5- Dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej Różannie: 1. ZESTAW KOMPUTERÓW PC - 7 sztuk: a. Procesor Intel Pentium 4 3,0GHz b. Pamięć RAM 2 GB c. Dysk Twardy 80GB d. Nagrywarka DVD (odtwarza płyty CD i DVD) e. Karta graficzna zintegrowana f. Karta muzyczna zintegrowana g. Karta sieciowa zintegrowana h. Wyjścia/wejścia: Min 6xUSB 2.0 (dwa z frontu), COM, LPT, Audio (wyjście na słuchawki i mikrofon z przodu obudowy) m. Monitor LCD - 17 cali (rozdzielczość 1280x1024/75 Hz) - 1 sztuka n. Myszka optyczna - 1 sztuka ł. Klawiatura multimedialna - 1 sztuka System operacyjny Windows 7, oprogramowanie antywirusowe (licencja 1 rok) Pakiet MS Office 2003 Basic (opcjonalnie) Gwarancja 12 miesięcy Dopuszcza się dostawę sprzętu po-leasingowego.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.10.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie 6- Dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Orchowie: 1. ZESTAW KOMPUTERÓW PC - 7 sztuk: a. Procesor Intel Pentium 4 3,0GHz b. Pamięć RAM 2 GB c. Dysk Twardy 80GB d. Nagrywarka DVD (odtwarza płyty CD i DVD) e. Karta graficzna zintegrowana f. Karta muzyczna zintegrowana g. Karta sieciowa zintegrowana h. Wyjścia/wejścia: - Min 6xUSB 2.0 (dwa z frontu), COM, LPT, Audio (wyjście na słuchawki i mikrofon z przodu obudowy) o. Monitor LCD - 17 cali (rozdzielczość 1280x1024/75 Hz) - 1 sztuka p. Myszka optyczna - 1 sztuka ł. Klawiatura multimedialna - 1 sztuka System operacyjny Windows 7, oprogramowanie antywirusowe (licencja 1 rok) Pakiet MS Office 2003 Basic (opcjonalnie) Gwarancja 12 miesięcy Dopuszcza się dostawę sprzętu po-leasingowego.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.10.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa tonerów.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Orchowo: Toner SHARP Tusz do drukarki skaner HP F380 color Tusz do drukarki skaner HP F380 czarny Tusz do drukarki HP 5652 color Tusz do drukarki HP 5652 CCzarny Toner Olivetti d - COPIA16 Toner Sharp AR-153 EN Słowikowo: Toner Samsung CLP-660 czarny - 1 szt. Toner HP LJ 1566/1606 - 2 szt. Różanna: Toner Oliwetti di Copia - 1 szt. Bielsko Toner do drukarki Laser Jet 1022n Toner do kserokopiarki Sharp AR-50415.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.10.00-4, 30.19.70.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.10.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa materiałów biurowych.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Orchowo: Segregatory A4 - 10 szt. Papier ksero A4 biały - 3 kartony Kolorowy papier rysunkowy A4 8 kolorów - 800 arkuszy Słowikowo: Papier ksero A4 biały - 3 kartony Kalkulator CITIZEN CT 555N - 1 szt. Kolorowy papier rysunkowy A4 8 kolorów - 800 arkuszy Różanna: Papier ksero A4 biały - 8 kartonów Kalkulator CITIZEN CT 555N - 1 szt. Kolorowy papier rysunkowy A4 8 kolorów - 2000 arkuszy Bielsko Papier ksero A4 biały - 8 kartonów Kolorowy papier rysunkowy A4 8 kolorów - 800 arkuszy.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.10.00-4, 30.19.70.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.10.2012.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Wójt Gminy Orchowo

    /-/ Teodor Pryka

Załączniki

Ogłoszenie (81.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (132.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (28.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 (27.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 (61.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 (44.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 13 (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2012-09-28 14:40:40
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2012-09-28 14:40:46
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2012-09-28 15:07:15
Ostatnia zmiana:2012-09-28 15:07:31
Ilość wyświetleń:639
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij