Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Dowóz dzieci do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Orchowo - cz. I i II

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.orchowo.nowoczesnagmina.pl


Orchowo: DOWÓZ DZIECI DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY ORCHOWO
Numer ogłoszenia: 323332 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orchowo , ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, woj. wielkopolskie, tel. 63 2684090, faks 63 2684090.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ DZIECI DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY ORCHOWO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: a) dowóz dzieci do Punktów Przedszkolnych na terenie gminy Orchowo, co do których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Orchowo b) odwożenie dzieci z Punktów Przedszkolnych, o których mowa w lit. a do miejsca ich zamieszkania 2) W celu wykonania usługi oferent winien użyć sprawnego pojazdu transportowego do przewozu osób, dopuszczonego do ruchu po drogach publicznych z osobą prowadzącą pojazd, która posiada ważne uprawnienia do kierowania w/w pojazdem. Oferent ubiegający się o niniejsze zamówienie winien posiadać ważne uprawnienia do świadczenia usług w zakresie przewozu osób. 3) Przywożenie dzieci, o których mowa w ppkt 1 do Punktów Przedszkolnych oraz odwożenie do miejsc zamieszkania będzie odbywało się wg tras i w godzinach określanych przez Zamawiającego do dnia 14.09. każdego roku oraz z miejsc i do miejsc wyznaczonych jako przeznaczone do postoju pojazdu w celu wsiadania i wysiadania z niego dzieci...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.17.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        o W celu potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawcę należy złożyć następujące dokumenty:1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B.3)Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 u.1 Prawa zamówień publicznych- sporządzony według wzoru druku załączonego do SIWZ (zał. Nr2) B.4) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. art. 24. ust Pzp stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        o W celu potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawcę należy złożyć następujące dokumenty: 1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 u.1 Prawa zamówień publicznych- sporządzony według wzoru druku załączonego do SIWZ (zał. Nr2) 2. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. art. 24. ust Pzp stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        o W celu potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawcę należy złożyć następujące dokumenty:wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów, jakimi dysponuje wykonawca - zał. Nr 5 do SIWZ

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        o W celu potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawcę należy złożyć następujące dokumenty: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - zał. Nr 6 do SIWZ. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania przedmiotowej usługi

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        o W celu potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawcę należy złożyć następujące dokumenty:ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty - zał nr 1 do SIWZ, 2) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmianie może ulec termin realizacji zamówienia w przypadku opóźnień w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orchowo.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2012 godzina 09:15, miejsce: Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Przedszkole dla nas współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz dzieci do ośrodków przedszkolnych na trasie Linówiec - Bielsko - Ostrowo..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - opisany w pkt. 4 dowóz i odwożenie dzieci BUS-em o liczbie miejsc siedzących co najmniej 8 na trasie Linówiec-Bielsko-Ostrowo o łącznej długości minimum

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.17.20.00-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz dzieci do ośrodków przedszkolnych na trasie Rękawczynek - Różanna..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opisany w pkt. 4 dowóz i odwożenie dzieci BUS-em o liczbie miejsc siedzących co najmniej 8 na trasie Rękawczynek-Różanna o łącznej długości minimum 12 km dziennie..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.17.20.00-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Wójt Gminy Orchowo

 

     /-/ Teodor Pryka

Załączniki

Ogłoszenie (66.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja (110.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty zał_1 (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie z art_ 22 - zał 2 (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie z art_ 24 -zał_ nr 3 (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz cenowy zał_4 (13.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz pojazdów_ zał 5 (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób -zał_nr 6 (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy zał_ 7 (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2012-08-30 13:46:54
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2012-08-30 13:47:15
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2012-08-30 13:57:12
Ostatnia zmiana:2012-08-30 13:57:21
Ilość wyświetleń:670
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij