Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

DOWÓZ DZIECI DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY ORCHOWO

Zamawiający:
Gmina Orchowo
ul. Kościuszki 6
62-436 Orchowo
tel. (063) 2684090
adres e-mail: ug@orchowo.pl


Tytuł przetargu:
DOWÓZ DZIECI DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY ORCHOWO

CPV:
60.13.00.00-8, 60.17.20.00-4.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty wraz załącznikami oraz spełnienie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie "Prawo zamówień publicznych". Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów i wiedzy zamawiającego.

" III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawcę należy złożyć następujące dokumenty:1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B.3)Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 u.1 Prawa zamówień publicznych- sporządzony według wzoru druku załączonego do SIWZ (zał. Nr2) B.4) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. art. 24. ust Pzp stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji.
" III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawcę należy złożyć następujące dokumenty: 1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 u.1 Prawa zamówień publicznych- sporządzony według wzoru druku załączonego do SIWZ (zał. Nr2) 2. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. art. 24. ust Pzp stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji.
" III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawcę należy złożyć następujące dokumenty:wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów, jakimi dysponuje wykonawca - zał. Nr 5 do SIWZ
" III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawcę należy złożyć następujące dokumenty: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - zał. Nr 6 do SIWZ. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania przedmiotowej usługi
" III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia spełniania warunków przez Wykonawcę należy złożyć następujące dokumenty:ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia (wymagany) - od 10.09.2012 r. do 30.06.2014 r. w dni nauki szkolnej.

Osoba odpowiedzialna:
W sprawach proceduralnych Jolanta Lange, w sprawach merytorycznych Magdalena Kasprowicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo pok. nr 15.

Oferty można składać do:
2012-08-30 godz: 09:45

Otwarcie ofert:
2012-08-30 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo pok. nr 13 (Sala Narad).

Kryteria wyboru:
Najniższa cena.

Wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Uwagi:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Część I - opisany w pkt. 4 dowóz i odwożenie dzieci BUS-em o liczbie miejsc siedzących co najmniej 10 na trasie Słowikowo-Skubarczewo o łącznej długości minimum 20 km dziennie.
Część II - opisany w pkt. 4 dowóz i odwożenie dzieci BUS-em o liczbie miejsc siedzących co najmniej 8 na trasie Linówiec-Bielsko-Ostrowo o łącznej długości minimum 44 km dziennie.
Część III - opisany w pkt. 4 dowóz i odwożenie dzieci BUS-em o liczbie miejsc siedzących co najmniej 8 na trasie Rękawczynek-Różanna o łącznej długości minimum 12 km dziennie.
Część IV - opisany w pkt. 4 dowóz i odwożenie dzieci BUS-em o liczbie miejsc siedzących co najmniej 8 na trasie Osówiec-Szydłówiec o łącznej długości minimum 12 km dziennie.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Formularz cenowy zał_4 (13.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty zał_1 (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie z art_ 22 - zał 2 (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie z art_ 24 -zał_ nr 3 (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób -zał_nr 6 (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz pojazdów_ zał 5 (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja (110.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy zał_ 7 (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie (68.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2012-08-24 11:18:06
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2012-08-24 10:03:57
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2012-08-24 12:25:09
Ostatnia zmiana:2012-08-24 12:25:28
Ilość wyświetleń:697

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij