Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert na Remont budynku świetlicy wiejskiej w mijscowości Bielsko

Orchowo, 16 lutego 2012r.

RF.DGZP.271.1.2012

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RF.DGZP.271.1.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielsko.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT

 

            Stosownie do art.92 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych/ Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póz. zmn./, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

 

1.         Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Andrzej Putz

ul. Strzałkowska 12a

63-430 Powidz

 

 

Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest fakt, że oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Andrzej Putz ul. Strzałkowska 12a 63-430 Powidz nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w SIWZ w wymagał złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 - Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami ( zgodnie z pkt. 6.1. lit f), pkt. 7.1. lit.f) SIWZ oraz    III.3.4) ogłoszenia o zamówieniu

- Załącznik nr 8 - Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie    zamówienia publicznego zgodnie z pkt. 10.3 SIWZ

- oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zgodnie z  pkt.III 4.1 Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt.7.1 lit e) SIWZ

                     -  oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z pkt. III.3.4) Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt. 7.1.lit. g) SIWZ. 

 

Mając na uwadze powyższe oferta wykonawcy nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 w/w ustawy i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z zastrzeżeniem art.

art. 26 ust. 3 ustawy.

 

Zgodnie z art. 45 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778), Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 

 

2.            USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

REAL BUD

Krzysztof Kiełczewski

Os. Kazimierza Wlk. 6/8

62-200 Gniezno

 

Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest fakt, że oferta Wykonawcy USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE REAL BUD Krzysztof Kiełczowski Os. Kazimierza Wlk. 6/8 62-200 Gniezno nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w SIWZ w wymagał złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

                             - oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zgodnie z  pkt.III 4.1 Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt.7.1 lit e) SIWZ ,

                     -  oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z pkt. III.3.4) Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt. 7.1.lit. g) SIWZ. 

- Załącznik nr 7 - wykaz podwykonawców i powierzony im zakres zamówienia  – w      celu potwierdzenia, które z części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z pkt. 7.5. lit b)SIWZ

- Załącznik nr 8 - Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie    zamówienia publicznego zgodnie z pkt. 10.3 SIWZ

                              

 

Mając na uwadze powyższe oferta wykonawcy nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 w/w ustawy i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z zastrzeżeniem art.

art. 26 ust. 3 ustawy.

 

Zgodnie z art. 45 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778), Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 

 

 

                                                                                                                                        Wójt Gminy Orchowo

                                                                                                                                        /-/ Teodor Pryka

Załączniki

zawiadomienie o odrzuceniu ofert (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Lange
Data utworzenia:2012-02-16 14:01:03
Wprowadził do systemu:Jolanta Lange
Data wprowadzenia:2012-02-16 14:01:25
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2012-02-16 14:24:53
Ostatnia zmiana:2012-02-16 14:25:04
Ilość wyświetleń:721

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij