Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Uchwała w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo

Wielk.08.60.1196

2009.01.08                     zm.          Wielk.2008.254.4641           § 1

UCHWAŁA Nr XVII/117/08

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 7 lutego 2008 r.

w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo

(Poznań, dnia 17 kwietnia 2008 r.)

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit a, art. 40 ust 2 pkt 3 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), z związku z art. 13, art. 14, art. 15, art. 25 ust 1, art. 34, art. 37 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Orchowo określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz niniejsza uchwała.

ROZDZIAŁ I 

Zasady gospodarowania nieruchomościami

§ 2. 1. Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości odbywa się w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące, przepisy prawa miejscowego, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zapewnienia realizacji zadań publicznych i interesów wspólnoty samorządowej.

2. Zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt przy pomocy komórek organizacyjnych urzędu działających w oparciu o Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Orchowie, a także gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Gospodarując nieruchomościami Wójt dokonuje w szczególności:

  1)  wyboru prawnej formy zbycia nieruchomości osobom prawnym i fizycznym,

  2)  oddania nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,

  3)  oddania nieruchomości lub ich części w dzierżawę, najem lub użyczenie,

  4)  zawiera umowy cywilno-prawne.

4. Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

§ 3. 1. Przy zbywaniu nieruchomości, z wyłączeniem przypadków określonych ustawą Wójt przeprowadza przetarg w jednej z form, o których mowa w ustawie.

2. Wybór formy przetargu należy do Wójta.

3. Wójt zobowiązany jest wliczyć w cenę nieruchomości koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

ROZDZIAŁ II 

Nabywanie i zbywanie nieruchomości

§ 4. 1. Gmina nabywa nieruchomości wyłącznie na cele związane z realizacją zadań własnych.

2. Nabycie nieruchomości na cele inne niż określone w ust. 1, może nastąpić w drodze spadku, zapisu, zamiany, darowizny lub zrzeczenia.

3. Wójt Gminy może zbywać nieruchomości, jeżeli jest to ekonomicznie uzasadnione i gdy nie są one wykorzystywane na cele publiczne realizowane przez gminę w ramach zadań własnych.

4. Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym może nastąpić:

  1)  na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i na inne cele publiczne,

  2)  na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy, zawartej, co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę,

  3)  jeżeli jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 ustawy,

  4)  jeżeli zbycie następuje w oparciu o art. 37 ust. 2 ustawy,

  5)  Przepis ust 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.

ROZDZIAŁ III 

Przekazywanie nieruchomości w dzierżawę i najem, na podstawie innych tytułów prawnych oraz obciążania nieruchomości

§ 5. 1. Wójt kierując się zasadami racjonalnej gospodarki mieniem oraz względami ekonomicznymi może przekazywać nieruchomości osobom prawnym i fizycznym w dzierżawę i najem oraz udostępniać je na podstawie innych tytułów prawnych, w tym użyczenie.

2. Dzierżawa i najem nieruchomości, na okres powyżej 3 lat następuje w drodze przetargu z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszej uchwały.

3. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lub dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata, jeżeli oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości następuje:

  1)  na rzecz osoby, która korzystała jako ostatnia z nieruchomości na podstawie umowy przez okres co najmniej 3 lat,

  2)  w celu urządzenia dróg dojazdowych, uzbrojenia,

  3)  w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części, stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub użytkowanie wnioskodawcy,

  4)  na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, a szczególności charytatywnej, kulturalnej i oświatowej,

  5)  na rzecz klubów i stowarzyszeń sportowych,

  6)  na rzecz stowarzyszeń prowadzących działalność oświatową,

  7)  na cele użyteczności publicznej,

  8)  na rzecz poprzedniego właściciela,

  9)  na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych,

10)  na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,

11)  gdy dwa kolejne przetargi nie wyłoniły dzierżawcy lub najemcy,

12)  na cele rolnicze, ogrodnicze lub urządzenia zieleńców, ogródków przydomowych, a powierzchnia gruntów nie przekracza 0,3 ha

4. Warunki i opłaty z tytułu dzierżawy gruntów lub najmu ustala się w drodze przetargu. W przypadku przekazania nieruchomości w trybie bezprzetargowym - w umowie zawieranej przez Wójta z osobą prawną lub fizyczną.

6. Czynsz z tytułu dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym ustala się na poziomie stawek dla nieruchomości o podobnym rodzaju użytkowania, lokalizacji i stanie technicznym przyjętych odrębnymi przepisami.

7. W użyczenie mogą być oddawane nieruchomości gminnym osobom prawnym oraz innym podmiotom na cele publiczne lub związane z realizacją zadań własnych gminy oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, na cele związane z ich działalnością statutową.

8. Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych określa odrębna uchwała.

§ 6.  1. Wyraża się zgodę na wydzierżawianie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo na cele rolnicze i nierolnicze na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

2. Ustala się następującą minimalną stawkę czynszu za wydzierżawianie nieruchomości gruntowych:

  1.  za grunt przeznaczony na cele rolnicze - 0,30 zł/ar rocznie

a)  w tym użytki zielone - 0,20 zł/ar rocznie

  2.  za grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako nieużytek:

a)  wykorzystywany na cele rekreacyjne lub na cele działalności gospodarczej - 0,20 zł/ar rocznie

b)  grunt nieużytkowany - zwolnione

3. Szczegółowe stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo, wg. klas gruntów ustala Wójt w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 7. Wyraża się zgodę na zawieranie przez Wójta umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy.

ROZDZIAŁ IV 

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

§ 8. Określa się następujące zasady sprzedaży lokali mieszkalnych:

  1.  Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży, przysługuje tym najemcom lokali, z którymi umowy najmu zawarte zostały na czas nieoznaczony.

  2.  Sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego może nastąpić, gdy nie występują zaległości czynszowe.

  3.  Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz z zawarciem umowy sprzedaży lokalu tj. opłatę notarialną, koszty założenia księgi wieczystej zakupionego lokalu ponosi nabywca.

§ 9. Określa się następujące zasady gospodarowania lokalami użytkowymi:

  1.  Lokale użytkowe oddawane są w najem osobom prawnym, osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej na podstawie umowy najmu.

  2.  Odstąpienie od trybu przetargowego przy najmie lokali użytkowych następuje w przypadku:

a)  wynajmowania lokalu dotychczasowemu najemcy,

b)  oddawania lokalu w najem jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej i stowarzyszeniom na cele związane z ich działalnością statutową.

Przepisy końcowe 

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXII/193/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości komunalnych Gminy Orchowo.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Metadane

Źródło informacji:Monika Jurkiewicz
Data utworzenia:2011-01-04 14:46:10
Wprowadził do systemu:Monika Jurkiewicz
Data wprowadzenia:2011-01-04 14:46:54
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2011-01-04 15:32:09
Ostatnia zmiana:2011-01-04 15:32:16
Ilość wyświetleń:1438
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij