Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

Statut zespołu

                                                                                       Załącznik nr 2

                                                                                       do Uchwały Nr XXXIII/214/09

                                                                                       Rady Gminy Orchowo

                                                                                       z dnia  25 maja 2009 r.

                                                                                                                           

 

 

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W ORCHOWIE

 

 

§1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orchowie

2)      Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Gminne w Orchowie

3)      Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Władysława Lorkiewicza w Orchowie

4)      Gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. 1918/1919 w Orchowie

5)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1990 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

§ 2.1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orchowie.

2. Siedzibą Zespołu jest budynek szkolny przy ul. Szkolnej 11 w Orchowie.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przedszkole Gminne w Orchowie,

2) Szkoła Podstawowa im. Władysława Lorkiewicza w Orchowie,

3) Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. 1918/1919 w Orchowie.

 

§ 3.1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Szczegółowe cele i zadania Przedszkola, Szkoły i Gimnazjum określają ich Statuty.

 

§ 4.1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Orchowo.

2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

3. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.

4. Zespół jest jednostką budżetową Gminy.

 

§ 5.1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców Przedszkola, Szkoły i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu. Rady Pedagogiczne mogą obradować wspólnie w sprawach dotyczących Zespołu.

2. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna Przedszkola,

3) Rada Pedagogiczna Szkoły,

4) Rada Pedagogiczna Gimnazjum,

5) Rada Rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola,

6) Rada Rodziców uczniów Szkoły,

7) Rada Rodziców uczniów Gimnazjum,

8) Samorząd Uczniowski Szkoły,

9) Samorząd Uczniowski Gimnazjum.

3. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określają Statuty Przedszkola, Szkoły i Gimnazjum.

4. W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu, a także rozwiązywania zaistniałych sporów niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami o podejmowanych działaniach i decyzjach.

5. W przypadku powstania wszelkich sytuacji konfliktowych, specjalnie powołany przez dyrektora zespół mediacyjny lub dyrektor Zespołu podejmują rolę mediatora w celu rozwiania konfliktu.

 

§ 6.1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Przedszkola, Szkoły i Gimnazjum.

2. Zespołem kieruje dyrektor, przy pomocy wicedyrektora oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze.

3. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością Zespołu i go reprezentuje,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad wychowankami Przedszkola, uczniami Szkoły i Gimnazjum,

4) odpowiada za działalność wychowawczą, profilaktyczną, terapeutyczną i opiekuńczą Zespołu,

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Przedszkola, Radzie Pedagogicznej Szkoły i Radzie Pedagogicznej Gimnazjum,

6) realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

7) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny,

8) powierza stanowisko wicedyrektorowi i odwołuje go po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rad pedagogicznych,

9) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe zatrudnionym pracownikom,

10) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników,

11) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu, zaopiniowanym przez rady pedagogiczne oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

12) organizuje administracyjną obsługę Zespołu,

13) dba o powierzone mienie,

14) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

4. Dyrektora Zespołu powołuje się zgodnie z przepisami ustawy.

 

§ 7.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne Przedszkola, Szkoły i Gimnazjum z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania.

2. Zasady rekrutacji uczniów określone są odrębnie w Statutach Przedszkola, Szkoły i Gimnazjum.

 

§ 8.1. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których mowa w pkt. 1 regulują odrębne przepisy.

3. Szczegółowe zadania i obowiązki dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników obsługi określone są Statutach Przedszkola, Szkoły i Gimnazjum.

 

§ 9.1. Tablice szkoły wchodzącej w skład Zespołu powinny zawierać nazwę zespołu i nazwę szkoły wchodzącej w jego skład.

2. Zespół używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, o brzmieniu:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orchowie

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orchowie Przedszkole Gminne

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orchowie Szkoła Podstawowa im. Wł. Lorkiewicza

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orchowie Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. 1918/1919

3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zespół może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał.

5. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

 

§ 10.1. Postanowienia zawarte w Statutach Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pozostają w mocy za wyjątkiem uregulowanych odmiennie w niniejszym statucie.

2. Dokonywanie zmian w niniejszym statucie odbywa się w drodze głosowania tajnego większością 3/4 głosów członków Rady Pedagogicznej Gimnazjum, Rady Pedagogicznej Szkoły i Rady Pedagogicznej Przedszkola na wspólnym posiedzeniu, na Radzie Pedagogicznej Zespołu.

3. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego zapisów określone są w ustawie.

4. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                            Gminy Orchowo

 

                                                                                       /-/ Hieronim Adamczyk

 

 

Zmiany do Statutu wprowadzone Uchwałą Nr 7 Rady Pedagogicznej oraz tekst jednolity w załączonych plikach

Załączniki

UCHWAŁA Nr 7 Rady Pedagogicznej (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STATUT ZSP Orchowo_po zmianach (465.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut_pierwotny (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kasprowicz
Data utworzenia:2010-01-15 12:41:37
Wprowadził do systemu:Magdalena Kasprowicz
Data wprowadzenia:2010-01-18 12:42:20
Opublikował:Magdalena Kasprowicz
Data publikacji:2010-01-18 13:28:46
Ostatnia zmiana:2010-01-18 13:29:45
Ilość wyświetleń:718
Urząd Gminy Orchowo
ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij