Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Orchowo

Kolorowy pasek

DODATKI MIESZKANIOWE

 

KARTA USŁUG NR: DM/01

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ORCHOWO

 

 

Nazwa usługi:

DODATKI MIESZKANIOWE

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
  2. Deklaracja o wysokości dochodów osób wspólnie zamieszkałych za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe ( dochód brutto).

Załączniki:

1.      Zaświadczenia członków gospodarstwa domowego potwierdzające wysokość osiąganych dochodów wypłaconych w trzech miesiącach kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku:

O      pracujący – zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku -  wypełnione wg udostępnionego wzoru

O      emeryci lub renciści – odcinki za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku  lub  kopia decyzji ZUS (oryginał decyzji do wglądu) lub zaświadczenie z ZUS – u,

O      bezrobotni – zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy – aktualna historia bezrobotnego

O      osoby objęte  pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w formie zasiłku stałego – zaświadczenie z GOPS lub kopia decyzji przyznającej świadczenie (oryginał decyzji do wglądu),

O      osoby pobierające świadczenia rodzinne – zaświadczenie z GOPS lub kopia decyzji przyznającej świadczenia (oryginał decyzji do wglądu)

O      studenci – zaświadczenie z uczelni o uzyskanych stypendiach lub ich braku,

O      osoby utrzymujące się z pracy dorywczej – oświadczenie o wysokości dochodów składane w obecności urzędnika przyjmującego wniosek,

O      osoby otrzymujące alimenty – kopia wyroku sądu potwierdzającego wysokość uzyskiwanych alimentów (oryginał wyroku do wglądu), lub odcinki  o wysokości alimentów za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,

O      osoby prowadzące pozarolniczą działalność – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania: karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy, oraz oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów z prowadzenia pozarolniczej działalności składane w obecności urzędnika przyjmującego wniosek,

O      dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy dokumentujące wielkość gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,

2.      dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

O      lokale wynajmowane – umowa najmu,

O      lokale spółdzielcze – decyzja o przydziale lokalu,

O      własnościowe w budynkach wielorodzinnych – wypis z księgi wieczystej, akt notarialny,

O      właściciele domków jednorodzinnych –  akt notarialny,

O      lokale użyczone – umowa użyczenia,

3.      W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych  do wniosku należy dołączyć: rachunki za wodę dostarczaną do lokalu oraz rachunki    za odbiór nieczystości stałych i płynnych

4.      W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych  należy dołączyć     zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego o powierzchni użytkowej domu lub lokalu.

5.      Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy przedłożyć orzeczenie o grupie inwalidzkiej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza potwierdzające powyższe fakty,

6.      W przypadku gdy wnioskodawca chciałby, aby ryczałt na zakup opału naliczany w przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania lub w instalację ciepłej wody (część dodatku mieszkaniowego), był przekazywany przez Urząd Gminy Orchowo na konto zarządcy lokalu mieszkalnego -  dołącza do wniosku  oświadczenie wg udostępnionego wzoru

Opłaty:

O      Nie pobiera się

Ustawowy termin załatwienia sprawy:

O      30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

O      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie, ul Kościuszki 6, 62 – 436 Orchowo

O      Numer telefonu: (0-63) 2683010 lub (0-63) 2684090 wew. 31 i 28

O      Adres e-mail: GOPS@orchowo.pl

O      Numer pokoju: 7

O      Godziny pracy: poniedziałek – piątek 730 - 1530

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego – odbierana osobiście w tut. Ośrodku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  Koninie, ul. 1-Maja 7, 62 – 510 Konin za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

O      Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 71, poz 734 z późn. Zm.)

O      Rozporządzenie Rady Ministrów  dnia 28 grudnia roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 156, poz. 1817)

O      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

O      Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz.1635)

Uwagi:

O      Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1)      najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2)      osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3)      osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4)      innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5)      osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

O      Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa j/w, jeśli średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3-mcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

O      Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się  świadczeń pomocy materialnej  dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,  dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej  o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r. 

O      Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 35 mkw. dla 1 osoby, 40 mkw. dla 2 osób, 45 mkw. dla 3 osób, 55 mkw. dla 4 osób, 65 mkw. dla 5 osób, 70 mkw. dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 mkw. Normatywna pow. powiększa się o 15 mkw., jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

O      Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 % albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

O      Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

O      Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.

 

DOSTĘPNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  2. Deklaracja o wysokości dochodów
  3. Zaświadczenie
  4. Oświadczenie
  5. OŚWIADCZENIE   MAJĄTKOWE

Sporządziła:

Justyna Pilarska

 

Zatwierdził:

Wójt Teodor Pryka

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 6, 62 – 436 Orchowo

 

 

 

 

Załączniki

Deklaracja o wysokości dochodów (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zaświadczenie (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o stanie majątkowym (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Matkowski
Data utworzenia:2008-01-02 14:00:27
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matkowski
Data wprowadzenia:2008-05-14 14:01:13
Opublikował:Grzegorz Matkowski
Data publikacji:2008-05-14 14:04:35
Ostatnia zmiana:2008-05-19 12:37:19
Ilość wyświetleń:1521

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij