Wyszukaj:
Gmina Orchowo
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada
•  Sołtysi, statuty sołectw, protokoły z zebrań wiejskich
•  Jednostki Organizacyjne
  Rada Gminy
•  Terminy i tematy posiedzeń Sesji i komisji ważne!
•  Uchwały obowiązujące
•  Protokoły z obrad sesji
•  Protokoły z posiedzeń komisji
•  Projekty uchwał
•  Statut Gminy
•  Oświadczenia majątkowe Radnych
•  Plan pracy Rady i komisji
•  Opinie RIO
  Urząd Gminy
•  Aktualności
•  Regulamin Organizacyjny
•  Zarządzenia Wójta Gminy
•  Zakresy czynności pracowników
•  JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
•  Nabór pracowników
•  Kontrole zewnętrzne
•  Dostęp do informacji publicznej
•  Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych
  Akty normatywne i prawne
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego
  Budżet, podatki i finanse
•  Budżet
•  Podatki lokalne
•  Pomoc publiczna
•  Ulgi, odroczenia i umorzenia
•  Terminy płatnosci podatków
  Ochrona Środowiska i Przyrody
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
•  Program Ochrony Środowiska
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku
•  Pomniki Przyrody
•  Decyzje środowiskowe
  Planowanie Przestrzenne
•  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
•  Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Obwieszczenia i informacje
  Gospodarka komunalna
•  Gospodarka odpadami
•  Odpady niebezpieczne-azbest
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
•  Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na świadczenie usług
  Rolnictwo
•  Rejestr działalności regulowanej
•  Szacowanie strat w uprawach
  Zamówienia Publiczne
•  Przetargi nieograniczone
•  Zamówienia publiczne do kwoty 14 000 euro
  Dokumenty i plany rozwoju gminy
•  Strategia Rozwoju Gminy
•  Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
•  Plany odnowy miejscowości
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Orchowo
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Orchowo
  Oświata, Kultura, Sport i organizacje pozarządowe
•  Oświata
•  Kultura
•  Sport
•  Organizacje pozarządowe
•  Ogłoszenia/konkursy
•  Zbiórki publiczne
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Orchowo na lata 2008-2015
•  Sposób załatwiania spraw
•  ŚWIADCZENIA RODZINNE
•  Ogłoszenia
•  Statut GOPS
  Gospodarka nieruchomościami
•  Gospodarka gruntami
•  Gospodarka mieszkaniowa
•  Uchwały Rady Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami
•  Zarządzenia Wójt Gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami
•  Komunalizacja mienia
  Fundusz Alimentacyjny
•  Dokumenty do pobrania
•  Wymagane dokumenty
  Wybory i referendum
•  WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2015
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
•  WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
•  Referendum w sprawie lokalizacji parków elektrowni wiatrowych
  Aktualności, ogłoszenia i informacje
•  Fundusz sołecki
•  Ogłoszenia
Pomoc
Statystyki


2848676
od 16 czerwca 2003 r.

URZĄD GMINY ORCHOWO wita w Biuletynie Informacji Publicznej


Gmina Orchowo

 

NIP: 667 173 51 11

Regon: 311019378

Teryt: 3023032

 

 

 

Urząd Gminy Orchowo

ul. Kościuszki 6

62-436 Orchowo

Kontakt: tel/fax (063) 2684 090, 2684 094, 2684 096

tel. VoIP: (063) 218 00 87

e-mail: ug@orchowo.pl


         

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej): /ug_orchowo/skrytka  

Oficjalna strona internetowa Gminy Orchowo:  www.orchowo.pl

 

Urząd Gminy Orchowo otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Kasa Urzędu czynna jest od poniedziałku do piatku w godz. od 8.00 do 14.00

 

 Numer konta bankowego Urzędu Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6:
         Ludowy Bank Spółdzielczy Strzałkowo oddział Orchowo
            51 8543 0000 2003 3000 0101 0001 

­­

 Wójt Gminy: Jacek Misztal                  
e-mail: j.misztal@orchowo.pl

Z-ca Wójta: mgr Janusz Pawlaczyk
                  e-mail:
j.pawlaczyk@orchowo.pl

Sekretarz: mgr inż. Grzegorz Matkowski
                  e-mail:
g.matkowski@orchowo.pl

Skarbnik: Anna Błaszczyk
                  e-mail:
skarbnik@orchowo.pl

Przewodniczący Rady Gminy:  Władysław Jakubowski


 

                                                     URZĄD GMINY ORCHOWO
                 WYKAZ TELEFONICZNYCH NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH, ADRESY e - mail

                                                            

IMIĘ I NAZWISKO

NR TEL

STANOWISKO

NR POKOJU

E-MAIL

Misztal Jacek

21

Wójt Gminy

15

j.misztal@orchowo.pl

Pawlaczyk Janusz

25

Zastępca Wójta

18

j.pawlaczyk@orchowo.pl

Matkowski Grzegorz

22

Sekretarz Gminy

15

g.matkowski@orchowo.pl

Błaszczyk Anna

32

Skarbnik Gminy

4

skarbnik@orchowo.pl

Jakubowski Władysław

24

Przewodniczący Rady Gminy

16a

 

Błaszczyk Paweł

30

Podinspektor ds. promocji i informatyki

14

promocjagminy@orchowo.pl

adm@orchowo.pl

Szmyt Paulina

31

Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami Obrony Cywilnej

8

gnioc@orchowo.pl

Gezella Danuta

40

Specjalista ds. obsługi kasowej

3

kasagminy@orchowo.pl

Glanc Danuta

39

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

3

ewidencja.podatkowa@orchowo.pl

Guzik Agnieszka

36

Specjalista ds. księgowości i egzekucji administracyjnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6

gospodarka.odpadami@orchowo.pl

Kaczmarska Magdalena

37

Specjalista ds. funduszu alimentacyjnego i płac

5

alimenty.place@orchowo.pl

Kasprowicz Magdalena

36

Starszy Specjalista ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych

6

oswiata@orchowo.pl

Kolberg Agnieszka

23

Specjalista ds. obsługi Rady Gminy i Archiwum Zakładowego

16

radagminy@orchowo.pl

Bukowski Piotr

31

Młodszy referent ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

8

pzp@orchowo.pl

Lange Jolanta

26

Specjalista ds. działalności gospodarczej, zamówień publicznych, podatku VAT, rozliczeń komunalnych i oświatowych

3

podatek@orchowo.pl

Gumienna Ewelina

20

Podinspektor ds. obsługi mieszkańców i kadr

15

ug@orchowo.pl

e.gumienna@orchowo.pl

Czaplicka Alina

27

Zastępca Kierownika USC

10

usc@orchowo.pl

Wędzikowski Piotr

29

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

7

gospodarka.komunalna@orchowo.pl

Kryszak Dorota

29

Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

7

ochrona.srodowiska@orchowo.pl

Wiśniewska Elżbieta

33

Specjalista ds. poboru podatków i opłat

3

pobor.podatkow@orchowo.pl

Wróblewska Barbara

37

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

5

finanse.gmina@orchowo.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOłECZNEJ W ORCHOWIE

 

Lange Anna

63 2684010

Pracownik socjalny

14

gops@orchowo.pl

Perlikowska Milena (w zastępstwie Monika Suska)

63 2684010

Pracownik socjalny

14

gops@orchowo.pl

Górna Katarzyna

63 2684010

Kierownik GOPS

15

gops.kierownik@orchowo.pl

Derengowska Anna

63 2684010

Główny Księgowy

12

gops@orchowo.pl

Pilarska Justyna (w zastępstwie Joanna Zielazna)

 

63 2684010

Referent ds. świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego

 

11

gops@orchowo.pl

Bernadetta Kwiatkowska

63 2684010

Pomoc administracyjna ds. świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego

11

gops@orchowo.pl

INNE

 

38

Organizacje pozarządowe

2

 

34

FAX